top of page

Garanti hos T4 Confident

Tandläkare Hässleholm

Ekonomiskt skydd och omfattning av garanti

Garantins syfte är att ge dig som patient ett skydd om behandling som genomförts behöver åtgärdas eller göras om i dess helhet under garantitiden. Garantin täcker den tidigare genomförda behandlingen, i den omfattning som den tidigare genomförts samt den behandlingskostnad som betalats.

De åtgärd som genomförs vid behov av åtgärd/omgörning görs utifrån bedömning av varje enskilt fall. Målet med åtgärden/-na är odontologisk godtagbar behandling ur ett estetiskt och funktionellt perspektiv. I det fall behandlingen kräver nytillkomna åtgärder som inte ingick i initialbehandlingen ska dessa finansieras av patienten, likaså kostnaden för undersökning och röntgen.

Förenklat så innebär det att när det bedöms som nödvändigt så utförs en likvärdig terapi/behandling som den ursprungliga utan att du behöver betala igen (gäller ej undersöknings och röntgenkostnaden). Om den nya behandlingen blir dyrare på grund av taxeringshöjningar så sker inte någon debitering för dessa. Om behandlingen omfattar nya åtgärder så debiteras dessa och betalas av patienten utifrån den rådande taxan.

Om du avböjer rekommenderade åtgärder inom garantin sker ingen återbetalning. Garantin ger aldrig ersättning för din tid, reseutlägg eller liknande omkostnader.

Vad omfattar garantin?

Garantin gäller när det finns påvisbara tecken på behov av reparation, justering eller omgörning. Garantin gäller i första hand mekaniska komplikationer, så som att protetik går sönder eller implantat stöts bort. Garanti gäller ej utebliven läkning, känsla av obehag på grund av ovana, missnöje med färg på protetik eller annat estetiskt som tidigare diskuterats och överenskommits, samt problem orsakade av sekundärkaries.

Garantin gäller inte vid olycksfall (trauma) eller arbetsskada. I de fallen kan du få ersättning från din arbetsgivares försäkring om det är arbetsskada, eller din olycksfallsförsäkring.

Garantin omfattar inte kostnaden för besöket och/eller röntgen. 

Garanti tider som lämnas hos T4 Confident

Läs mer nedan för utförligare information

  • Tandstödd protetik 3 år

  • Avtagbar protetik 1 år

  • Implantatprotetiska åtgärder 3 år

  • Implantatkirurgi 3 år

Tandstödd protetik

På tandstödd protetik lämnas 3 års garanti. Undantag är samtliga temporära protetiska ersättningar, etsbro och liknande emaljretinerade konstruktioner.

Avtagbar protetik

På avtagbar protetik lämnas 1 års garanti. Undantaget är tillfälliga delproteser och immediatprotes.

Implantatprotetiska åtgärder

På implantatstödd protetik lämnas 3 års garanti.

Implantatkirurgiska åtgärder

På det kirurgiska ingreppet vid implantatinstallation lämnas 3 års garanti. Undantag för själva implantatet där det är livstidsgaranti, priset för övriga relaterade åtgärder tillkommer om det gått mer än 3 år.

När börjar garantin gälla?

Garantin börjar gälla vid utlämnandet och debiteringen av arbetet. Du som patient kan nyttja garantin under förutsättning att du har betalat patientavgiften.

Vad händer med garantin efter en omgörning?

Vid omgörning/åtgärd inom garanti, så förnyas inte garantin på de omgörningar som genomförts. 

När ersätter garantin?

En förutsättning för att garantin ska gälla är att du som patient kommer på de undersökningar och behandlingar som din vårdgivare bedömer som nödvändiga och kallar dig till. Därtill att du kontaktar kliniken omgående om du upptäcker något fel med tänderna.

Bedömningen av om det faller inom garantin eller ej genomförs alltid av den behandlande tandläkaren.

Var är garantin giltig?

Garantin gäller hos T4 Confident i Hässleholm, där du genomfört behandlingen. Vid behov kan behandling erbjudas hos en annan klinik där T4 Confident har ett nära samarbete, hänvisning dit sker efter bedömning av tandläkare på T4 Confident.

Vid flytt från regionen och behov finns för besök till annan tandläkare ska kontakt ske med T4 Confident innan behandling påbörjas.

Värt att upprepa – garantin gäller under förutsättning att du sköter om dina tänder. Det innebär bland annat att du går regelbundet till tandläkare/tandhygienist och följer de rekommenderade munvårds åtgärderna du har fått om hur du ska ta hand om tänderna i hemmet.

LovestoriesBySara_företagsfotografering_t4Confident7.JPG

Vi värdesätter din nöjdhet, så
tveka inte att höra av dig. 

bottom of page